Informácie o spracovaní osobných údajov organizátorom letnej tanečnej školy Danza Mea

V súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú splnením informačnej povinnosti občianskeho združenia Môj tanec so sídlom Romanova 23, 851 02 Bratislava, IČO: 42359937 (ďalej len “Organizátor”), vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako “GDPR”).

V tomto dokumente Vám Organizátor poskytuje informácie o účele, podmienkach a spôsoboch spracovania osobných údajov a právach dotknutých osôb.

Identifikačné a kontaktné údaje o. z.:

Názov: Môj tanec

Sídlo:  Romanova 23, 851 02 Bratislava

IČO: 42359937

DIČ: 2020910837 

Kontaktný e-mail: mojtanec@danzamea.sk

Zodpovedná osoba: Mgr. art. Jana Šimkovicová 

Rozsah spracovanie vašich osobných údajov

Organizátor bude vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli v prihláške na letnú tanečnú školu. Organizátor bude spracovávať vaše meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailovú adresu a vlastnoručný podpis.  Pri spracúvaní osobných údajov Organizátorom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

Účel spracovania vašich osobných údajov

Organizátor bude vaše osobné údaje spracovávať za účelom organizácie letnej tanečnej školy Danza Mea a zasielania informácií o aktivitách Organizátora.

Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania je váš súhlas a skutočnosť, že vaše osobné údaje sú potrebné pre naplnenie účelu neziskových aktivít Organizátora s ním spojených. Osobné údaje sú spracované v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 – (ďalej ako “GDPR”).

Doba, po ktorej budú vaše osobné údaje spracovávané

Organizátor bude vaše osobné údaje spracovávať, kým súhlas neodvoláte, najdlhšie do doby pominutia účelu poskytnutých osobných údajov.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to odoslaním požiadavky na mojtanec@danzamea.sk alebo písomne na adresu Organizátora. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Osoby s prístupom k vašim osobným údajom

K vašim osobným údajom budú mať prístup poverení pracovníci Organizátora, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktorí budú dostatočne chrániť vaše práva a vaše osobné údaje. Tieto osoby budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.

Kontaktné údaje správcu

Organizátora môžete kontaktovať na email: mojtanec@danzamea.sk. Organizátor je oprávnený požadovať preukázanie vašej totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom.

Vaše práva súvisiace s ochranou vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovania, namietať alebo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazaní a ďalšie práva stanovené v GDPR.

Právo namietať

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Námietku je nutné podať Organizátorovi. V prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu zameranému na e-mailový marketing viažúci sa na neziskové aktivity Organizátora, Organizátor osobné údaje v tomto rozsahu ďalej spracovávať nebude, ak sa nepreukážu závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .

Povinnosť poskytnúť osobné údaje. Následky neposkytnutie osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozia vám žiadne sankcie. Zároveň Vás však nemôžeme evidovať ako účastníka letnej tanečnej školy Danza Mea ani Vás kontaktovať za účelom informovania o organizovaní iných akcií organizovaných Organizátorom, ani so zasielaním informačných e-mailov, ktoré účastníkom letnej tanečnej školy zasielame, aby boli informovaní o dianí týkajúcom sa letnej tanečnej školy či Organizátora.

V Bratislave, dňa 1. 5. 2022